Благоустрояване на зелена площ пред "InBar", гр. Бургас

Детайли

  • Обект: Благоустрояване на зелена площ в парцел 1 в кв. 44, по плана на к-с Лазур, гр. Бургас, ПИ 07079.607.591 по КК на гр. Бургас, Община Бургас
  • Вид: Проектиране
  • Площ: 343 м²
  • Местоположение: гр. Бургас
  • Клиент: Нелина Георгиева - управител на InBar
  • Период: 15.01.2016-14.02.2016

Цел на проекта:

Създаването на приятна и лесна за поддържане среда за отдих, която да създава приятни емоции на гражданите и гостите на град Бургас.

Проектно решение:

Обектът обхваща зелена площ с големина 342,60 кв.м, която е разположена в южната част на парцел 1 в кв. 44, по плана на к-с Лазур, гр. Бургас, ПИ 07079.607.591 по КК на гр. Бургас, Община Бургас.

Новата композицията е изцяло съобразена със съществуващата растителност, дървесна и храстова, като се запазва и допълва.

Пространственото и растителното оформление, отговарят на функционално предназначение на територията. Предвидено е зеленината да се разположи предимно пейзажно,само пред входовете и в тесните пространства композицията е в геометричен стил. Предвидените живи плетове, целогодишно ще играят ролята на защитни екрани. За допълнителен колорит и внасяне на цвят в композицията е предвидено засаждането на групи от цъфтящи храсти, декоративни треви, многогодишни и сезонни цветя.

Предвидения вечно зелен жив плет от Ligustrum условно разделя пространството на две части. В едната се оформя зона за пасивен отдих, която включва две пейки, кошче за отпадъци и къщичка за обмяна на книги между гражданите на града.

В другата зона се обособява преместваем обект, разположена върху подиум от декинг. Неговите наклони и площ са изцяло съобразени със съществуващият терен, което няма да наложи изпълнение на големи земни работи ( изкопи и насипи), които да нарушат сегашното му състояние.

Върху подиума се предвижда поставянето на пет градински шатри, маси, осветителни тела и растителност в кашпи. Това дава възможност на обитателите да се настанят удобно и да си починат и да се разхладят в приятна зелена обстановка под звуците на тиха и приятна музика. Така изготвеното проектно решение отговаря на изискванията на Чл. 56 от Раздел IX за “Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане” от Закона за устройство на територията.