Ландшафтно проектиране

Ландшафтно проектиране

Проектът е неделима част от инвестиционния процес. За да се получи красива и функционална зелена среда първо се изготвя адекватен план за действие в лицето на качествен и изготвен от професионалисти проект.

Проектирането е комплексна дейност, в която проектантите съобразяват в детайли спецификата на терена, на околното пространство, изискванията на клиента. Постигане на ландшафт отговарящ на изискванията за функционалност, хармония и цялостност при последващото реализиране. Това предполага задълбочено познаване на всички етапи свързани както с изграждането така и с поддръжката. Смело твърдим, че работата по благоустройство и паркоустройство е тест за компетенциите на всеки един специалист.

Случва се да ни питат “Колко струва изготвянето на ландшафтен проект?” – За да се отговори коректно на този въпрос е необходимо да отчетат параметрите на конкретното задание.

Цени от 1,50 лв на м²

получете индивидуална оферта за ландшафтен проект съобразен с вашите нужди

направи запитване

Има няколко основни етапа в проектантската работа, които е необходимо да бъдат налице:

Те включват среща с клиента (инвеститора), на която се обсъжда целта на проекта, неговите желания и очаквания. Прави се оглед на мястото като се взема в предвид съществуващото положение (геодезическата снимка). Тя е неделима част от документацията нужна при проектирането по част ПиБ, тъй като служи като основа за всеки един паркоустройствен проект и включва извадка от кадастъра, наземната инфраструктура, данни за релефа и съществуващата в момента, на терена растителност, ако има такава. След това ние изготвяме оферта специално за Вашите нужди. Ако ценовото ни предложение ви устройва и постигнем съгласие за работа, пристъпваме към определянето на бюджета с които разполагате и оформянето на задание за проектиране по точки, което да служи за ориентир на проектанта.

Експертна оценка (или експертно становище на съществуваща дълготрайна растителност) се изготвя при наличието на съществуваща дълготрайна растителност. Прави се подробно обследване на дърветата едно по едно, а храстовата растителност се разглежда като масиви. Взема се под внимание височината на растенията, диаметъра на короната и стъблото, общото състояние на растението (изменения на стъблото, корените и короната, заболявания, вредители, дали представлява заплаха за гражданите), дали поради някакви причини възпрепятства обслужването на съоръжения от техническата инфраструктора на населеното място, както и дали растението попада в границите на бъдещото строително петно.

Идейна фаза – Идеен инвестиционен проект – изготвя се на база Подробен устройствен план или скица (виза) за проектиране. За основа служи геодезическа снимка с нанесена дълготрайна декоративна растителност. Тук се решава функционалното зониране и разпределението на площите на обекта, алейната мрежа и настилки, малки архитектурни елементи и растителното оформление. Текстовата част включва количествена сметка по окрупнени показатели и обяснителна записка. По желание на възложителя се изготвя и стойностна сметка.

Техническа фаза – Технически инвестиционен проект – също като идейния проект се разработва на базата на ПУП или виза (скица) за проектиране. За основа се използва геодезическата снимка с подробно и коректно нанесена дълготрайна декоративна дървесна растителност ( широколистна и иглолистна), храстова растителност и тревни площи, ако съществуват такива. Изготвя се опорно сравнителен план, прави се площоразпределение и функционално зониране, проект на алейната мрежа с определяне на видовете настилки и подробно котиране, дендрологичен проект за цветната, храстова и дървесна растителност. Текстовата част включва обяснителна записка, дендрологична ведомост и подробна количествена сметка с всички заложени строително материални работи.

Работна фаза – Работен инвестиционен проект – включва трасировъчен чертеж и посадъчен чертеж; проект на настилките с детайл на декоративните настилки и всички необходими разрези; детайли на архитектурни градински елементи (беседки, пейки, ротонди и други) и архитектурни работни проекти; при необходимост проект за вертикална планировка и конструктивни проекти за елементите представляващи строителни съоръжения.


Предлагаме още проект на:

 • интериорно озеленяване
 • вертикално озеленяване
 • зелени стени и живи картини
 • покривни градини
 • автоматизирани поливни системи
 • детски площадки
 • спортни терени и площадки, фитнес на открито
 • мини голф игрища
 • алпинеуми и скални кътове
 • фонтани и водни ефекти
 • декоративно градинско осветление

Проекти за озеленяване на:

 • градини
 • частни дворове
 • хотелски комплекси и хотели
 • търговски обекти
 • жилищни комплекси
 • обществени пространства
 • паркове
 • атракциони и кътове за отдих

Визуализации – живеем във време на развити технологии и тъй като ние сме в крак с последните тенденции в озеленяването и на технологичния пазар предлагаме реалистични триизмерни визуализации на Вашите проекти, както и различни графични материали, които биха Ви помогнали да придобиете ясна представа за крайния резултат.


Вижте какво още предлагаме: