Ландшафтно проектиране

Ландшафтно проектиране

Ландшафтният проект е неделима част от инвестиционния процес. За да се получи красива и функционална зелена среда първо се изготвя адекватен план за действие в лицето на качествен проект.

Проектирането е комплексна дейност, в която проектантите съобразяват в детайли спецификата на терена, на околното пространство, изискванията на клиента. Постигане на ландшафт отговарящ на изискванията за функционалност, хармония и цялостност при последващото реализиране. Това предполага задълбочено познаване на всички етапи свързани както с изграждането така и с поддръжката. Смело твърдим, че работата по благоустройство и паркоустройство е тест за компетенциите на всеки един специалист.

Цени от 1,20 лв на м²

получете индивидуална оферта за ландшафтен проект съобразен с вашите нужди

направи запитване

Процесът и документацията при ландшафтното проектиране може да включва:

 • Ситуация
 • Идеен проект
 • Функционално зониране
 • Алейна мрежа
 • Настилки
 • Трасировъчен чертеж
 • Дендрологичен проект
 • Посадъчна схема
 • Проект за вертикална планировка (при необходимост)
 • Проект на автоматизирана поливна система (по желание на клиента)
 • План за отводняване (при необходимост)
 • Разрези и детайли (при необходимост)
 • Визуализации (по желание на клиента)
 • Обяснителна записка и сметна документация (количествено-стойностни сметки)

Цени на проектите за озеленяване

Случва се да ни питат и за цените. “Колко ще струва ландшафтният проект?”, “Каква е цената на проекта за озеленяване?”. Разбираме важността на въпроса за цената, но за определянето и трябва да знаем повече за обекта, за да се отчетат параметрите на конкретното задание и необходимата проектна документация.

Обикновено цените варират от 1,20 до 2,50 лв/кв.м, но понякога са и по-ниски в зависимост от площта и от обема на работата.


Идеен проект за озеленяване на къща

Идеен проект за озеленяване частен двор


Има няколко основни етапа в проектантската работа, които е необходимо да бъдат налице:

 • Посещение на място като се взема в предвид съществуващото положение за хармонично включване на обекта в заобикалящата го среда. Проверява се за наличието на геодезическата снимка. Тя е неделима част от документацията нужна при проектирането по част ПиБ, тъй като служи като основа за всеки един паркоустройствен проект и включва извадка от кадастъра, наземната инфраструктура, данни за релефа и съществуващата в момента, на терена растителност, ако има такава.
 • Среща с клиента (инвеститора), на която се обсъжда целта на проекта, неговите желания и очаквания. Обсъждат се първоначални идеи и впечатления за цялостното оформяне на обекта. На този етап се обсъжда и ориентировъчен бюджет за изпълнение.
 • Изготвяме оферта съобразена специално с Вашите нужди. Представяме оформено задание за проектиране по точки, което да служи за ориентир на проектанта. Ако ценовото ни предложение ви устройва и постигнем съгласие започваме работа.

Експертна оценка (или експертно становище на съществуваща дълготрайна растителност) се изготвя при наличието на съществуваща дълготрайна растителност. Прави се подробно обследване на дърветата едно по едно, а храстовата растителност се разглежда като масиви. Взема се под внимание височината на растенията, диаметъра на короната и стъблото, общото състояние на растението (изменения на стъблото, корените и короната, заболявания, вредители, дали представлява заплаха за гражданите), дали поради някакви причини възпрепятства обслужването на съоръжения от техническата инфраструктора на населеното място, както и дали растението попада в границите на бъдещото строително петно.

 • Идейна фаза – Идеен инвестиционен проект – изготвя се на база Подробен устройствен план или скица (виза) за проектиране. За основа служи геодезическа снимка с нанесена дълготрайна декоративна растителност. Тук се решава функционалното зониране и разпределението на площите на обекта, алейната мрежа и настилки, малки архитектурни елементи и растителното оформление. Текстовата част включва количествена сметка по окрупнени показатели и обяснителна записка. По желание на възложителя се изготвя и стойностна сметка.
 • Техническа фаза – Технически инвестиционен проект – също като идейния проект се разработва на базата на ПУП или виза (скица) за проектиране. За основа се използва геодезическата снимка с подробно и коректно нанесена дълготрайна декоративна дървесна растителност ( широколистна и иглолистна), храстова растителност и тревни площи, ако съществуват такива. Изготвя се опорно сравнителен план, прави се площоразпределение и функционално зониране, проект на алейната мрежа с определяне на видовете настилки и подробно котиране, дендрологичен проект за цветната, храстова и дървесна растителност. Текстовата част включва обяснителна записка, дендрологична ведомост и подробна количествена сметка с всички заложени строително материални работи.
 • Работна фаза – Работен инвестиционен проект – включва трасировъчен чертеж и посадъчен чертеж; проект на настилките с детайл на декоративните настилки и всички необходими разрези; детайли на архитектурни градински елементи (беседки, пейки, ротонди и други) и архитектурни работни проекти; при необходимост проект за вертикална планировка и конструктивни проекти за елементите представляващи строителни съоръжения.

Изготвяне на обяснителна записка към проекта, количествени и стойностни сметки, технически спецификации и всички необходими приложения за провеждане на тържна процедура и/или избор на изпълнител.

Нашата работа като проектанти не приключва с предаването на проекта. Ние следим за качественото изпълнение на проекта на терен и с това се гарантира изпълнението на проектния замисъл и одовлетворяването на първоначалното желание на инвеститора – да притежава зелено кътче което е създадено специално за да отговори на неговите очаквания.


Съществуват много безплатни програми за проектиране на градина, които могат да се използват и биха помогнали при оформянето и оправянето на градината и двора ви. Тези програми биха били добро решение, ако сте любител градинар, имате много свободно време или искате да се учите и обичате да експериментирате. В противен случаи ви препоръчваме да не правите компромиси и да оставите оформянето на вашето дворно пространство в ръцете на лицензиран ландшафтен архитект. Независимо дали става дума за “направа” на “селски двор”, цветна градина или просторно дворно пространство с модерно и съвременно излъчване, ние ще отговорим на вашите очаквания.


Предлагаме проекти за:

 • аранжиране на градини
 • оформяне на частни дворове
 • ландшафтен дизайн на хотели и хотелски комплекси
 • озеленяване на търговски обекти
 • озеленяване на жилищни комплекси
 • ландшафтно оформление на обществени пространства
 • цялостен дизайн на паркове
 • озеленяване на атракциони и кътове за отдих
 • озеленяване на училищен двор или детска градина
 • аранжиране на скални кътове и алпинеуми

Визуализации – живеем във време на развити технологии и тъй като ние сме в крак с последните тенденции в озеленяването и на технологичния пазар предлагаме реалистични триизмерни визуализации на нашите ландшафтни проекти, както и различни графични материали, които биха Ви помогнали да придобиете ясна представа за крайния резултат.


Вижте какво още предлагаме: